องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  นางบังอร  โกฎกลางดอน  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวจิราวรรณ  พันชนะ   นางสาวมะลิวรรณ  ทองนาค
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางวิชยา  นิลขันธ์
นางนิภา  เติบโต
นางสาวเรณู  ชอบสว่าง
ครู ครู ครู

 
  นางสาวสุกัญญา  หึกขุนทด  
  ครู  
 
 นางนัยนา  ภูมิโคกรักษ์   นางสาวสมบูรณ์  นพคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก