องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด/ คณะผู้บริหาร/ กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ หน่วยงานภาครัฐ/ ตัวแทนภาคประชาชน/ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำมาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ร่วมกันเพื่อพิจารณากลั่นกรองประมวลผลกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาตำบลโนนเมืองพัฒนา ต่อไป
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-04
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24