องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด/ คณะผู้บริหาร/ กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ หน่วยงานภาครัฐ/ ตัวแทนภาคประชาชน/ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำมาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ร่วมกันเพื่อพิจารณากลั่นกรองประมวลผลกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาตำบลโนนเมืองพัฒนา ต่อไป
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16