องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทต จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการสร้างมาตรการชุมชนหรือกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการบริการปฐมภูมิที่จำเป็นโดยยกระดับคุณภาพชีวิต ในกาสร้างสุขภาวะ เสมสร้างชุมชน ตำบลข้มแข็งด้วยการจัดการตนเอง พึ่งหนุนเสริมระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง แก่กลุ่มคณะกรรมการระตับหมู่บ้าน(พชม )ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายด้านสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน ๘๖ คน ในเวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนเมืองพัฒนา
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16