องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
  นางสาวเบญจมาพร  โประวะ
 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 


 
 นางสาวเบญจมาพร  โประวะ
นางสาวปรางทิพย์   แพทย์มะลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปราณี  พุทธสติ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวประภาพร   พันชนะ

นางสาวลัดดาวัลย์   บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ