องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
  นางสาวเบญจมาพร  โประวะ
 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
 นางสาวเบญจมาพร  โประวะ นางสาวณฐพร  ขุงสันเทียะ นางสาวปรางทิพย์   แพทย์มะลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปราณี  พุทธสติ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวประภาพร   พันชนะ

นางสาวลัดดาวัลย์   บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ