องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง


 
  นายยุธยา กุลภา
 
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 


นางสาวณิชาภัทร  รินสันเทียะ
นายสาธิต   เปียสันเทียะ นายพันกร วงศ์ศักดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   นายช่างโยธา ชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา