องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  นางบังอร  โกฎกลางดอน  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นางบังอร  โกฎกลางดอน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนิภา  เติบโต นางวิชยา  นิลขันธ์ นางสาวสุกัญญา  หึกขุนทด
ครู ครู ครู
 
นางสาวเรณู  ชอบสว่าง
นางสาวสมบูรณ์  นพคุณ นางนัยนา  ภูมิโคกรักษ์
 ครู ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก

 
 
 นางสาวมะลิวรรณ  ทองนาค  
 
 ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ