องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 
  นางสาวธัญชนก  สมณชื่น  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด  อบต.โนนเมืองพัฒนา
 
  064-4633399  


นางสาวธัญชนก  สมณชื่น
นางสาวเบญจมาพร  โประวะ
นายยุธยา  กุลภา
หัวหน้าสำนักปลัด  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
064-4633399 095-9607743  087-9663920นางบังอร  โกฎกลางดอน
 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 086-1035406