องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]14
2 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]130
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]138
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสวัดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เด็กแรกเกิด [ 7 ต.ค. 2562 ]135
5 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 15 พ.ค. 2562 ]148
6 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 15 พ.ค. 2562 ]137
7 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 พ.ค. 2562 ]159
8 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 15 พ.ค. 2562 ]138
9 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ค. 2562 ]136
10 การให้บริการน้ำอุปโภค [ 15 พ.ค. 2562 ]137
11 การให้บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 พ.ค. 2562 ]140
12 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 15 พ.ค. 2562 ]137
13 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 15 พ.ค. 2562 ]139
14 การบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 15 พ.ค. 2562 ]187
15 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 พ.ค. 2562 ]135
16 ขั้นตอนการชำระภาษี [ 15 พ.ค. 2562 ]135
17 การยกเว้นภาษี [ 15 พ.ค. 2562 ]128
18 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 15 พ.ค. 2562 ]130